Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Feem-Works en een
Opdrachtgever waarop Feem-Works deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Feem-Works, voor de uitvoering waarvan door Feem-Works derden dienen te worden
betrokken.
3. Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord met het elektronisch ontvangen van facturen.

Artikel 2. Offertes
1. Alle offertes van Feem-Works zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
2. Feem-Works kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3. In offertes van Feem-Works genoemde levertijden en andere voor door Feem-Works te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij expliciet anders aangegeven.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Feem-Works niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6. Feem-Works is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële Opdrachtgever binnen 30 dagen per e-mail wordt bevestigd.

Artikel 3. Contractsduur
1. De overeenkomst tussen Feem-Works en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Artikel 4. Leveringstermijn
1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Feem-Works derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Feem-Works dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. De door Feem-Works opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. Feem-Works is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Feem-Works is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Feem-Works zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. Feem-Works heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Feem-Works is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Feem-Works de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Levering
1. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter
beschikking worden gesteld.
2. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 6. Wijziging overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan heeft
dit consequenties voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan dientengevolge worden verhoogd of verlaagd. Feem-Works zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, is Feem-Works gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen Feem-Works bevoegde persoon en de Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het nieuw te bepalen tijdstip waarop geleverd zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst is geen wanprestatie van Feem-Works en kan voor de Opdrachtgever geen grond zijn om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
3. Zonder daarmee in gebreke te blijven, kan Feem-Works een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 7. Prijsverhoging
1. Indien Feem-Works met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Feem-Works niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
2. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Feem-Works: alsnog bereid gevonden kan worden om de overeenkomst op basis van het
oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; kan aantonen dat de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Feem-Works rustende verplichting ingevolge de wet; kan aantonen dat schriftelijk bedongen is dat de levering later dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst moet plaatsvinden; bij levering van een zaak, kan aantonen dat schriftelijk is bedongen dat de aflevering later dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 8. Ontbinding
1. Feem-Works is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Feem-Works ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Feem-Works kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Feem-Works bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet van Feem-Works kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Feem-Works op de Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Indien Feem-Works de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
4. Indien Feem-Works tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Feem-Works gerechtigd tot opeisen van een compensatie, daaronder begrepen de kosten,door aanvankelijke opdracht direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Feem-Works gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht, zie ook 8.5.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Feem-Works, zal Feem-Works in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Feem-Works extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening
gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Feem-Works anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Feem-Works vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Feem-Works op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanafvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Overmacht
1. Feem-Works is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling noch in het algemeen verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Feem-Works geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Feem-Works niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Feem-Works of van noodzakelijke derden daaronder begrepen. Feem-Works heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Feem-Works zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Feem-Works kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Feem-Works ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Feem-Works gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Betalingen, termijnen en incassokosten
1. Betaling van een eerste termijn groot 20% na opdrachtbevestiging. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Feem-Works aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Feem-Works aangegeven. Feem-Works is gerechtigd om periodiek te factureren, naar rato werkzaamheden.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van minimaal 1% per maand en gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Overeengekomen termijnen worden in onderhavig geval door Feem-Works als vervallen beschouwd.
3. Feem-Works heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Feem-Works kan, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever zich baseert op een andere volgorde voor de toerekening van de betaling. Feem-Works kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Feem-Works verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 11. Incassokosten
1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Feem-Works echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Feem-Works geleverde blijft eigendom van Feem-Works totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Feem-Works gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Feem-Works geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Op de voorstellen, werkschema’s en/of ontwerpen van Feem-Works rust copyright. De voorstellen en werkschema’s worden u kosteloos aangeboden. Indien echter mocht blijken dat de voorstellen, werkschema’s en/of ontwerpen (in zijn geheel dan wel gedeeltelijk) door derden worden overgenomen ten behoeve van het vervaardigen van een website, of daarmee gerelateerde instellingen, dan behoudt Feem-Works het recht voor 25% van de som van het volledige voorstel in rekening te brengen in verband met ontwerp- en/of ontwikkelingskosten.
4. Voor het geval Feem-Works zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan Feem-Works en door Feem-Works aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Feem-Works zich bevinden en deze terug te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Feem-Works zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 13. Garantie
1. Feem-Works garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. Tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Feem-Works verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Feem-Works, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Garantie wordt eerst dan verleend wanneer Opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Indien Feem-Works aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Feem-Works is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Feem-Works is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Feem-Works aansprakelijk mocht blijken voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Feem-Works beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Feem-Works is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Feem-Works is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Feem-Works aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Feem-Works toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Feem-Works is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De huurder/opdrachtgever is aansprakelijk voor de inhoud van de website/het domein. Dit met betrekking tot de back-up, aanstootgevende of verboden teksten, overtreding van de copyright wetten, ter download aanbieden en/of opslaan van illegale software, alsmede iedere vorm van publicatie die mogelijkerwijs klachten en/of ergernis zouden kunnen veroorzaken.
8. Feem-Works is in geen enkel geval aansprakelijk voor technische mankementen aan de website of de server, (tijdelijke) onbereikbaarheid, (tijdelijke) stroomuitval of stroomstoringen, faillissement of surseance van betaling van derden of toeleveranciers, storingen, onbereikbaarheid door overmacht, kraken (hacken) van de website of de server, alsmede iedere vorm van materiële of immateriële schade aangericht door derden en/of in verband gebracht met de internet website.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Feem-Works.

Artikel 15. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Feem-Works voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Feem-Works toerekenbaar is. Indien Feem-Works uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Feem-Works zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Feem-Works, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Feem-Works en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
1. De rechter in de woonplaats van Feem-Works is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Feem-Works het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Feem-Works en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Feem-Works is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Feem-Works het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Kom in contact

Contact Info

info@feem-works.nl
06 3401 1085

Bezoekadres

Kronestein 5
2191 XG De Zilk (Zuid-Holland)

Bedrijfsgegevens

Feem-Works KVK: 52982424
BTW: 128886006B01
IBAN: NL76 INGB 0006058727

Bel Mij Terug